درباره رَوَنـــــد

همه چیز از همین نوشته‌های روی شیشه در تصویر بالا شروع شد. نوشته‌هایی که از یک دغدغه مشترک در دو ذهن متفاوت شکل گرفت. دغدغه اثرگذاری و ساختن مسیری که می‌تواند برای آدم‌ها و سازمان‌هایی که از همین آدم‌ها تشکیل شده است، قطب‌نمای تغییر و ساختن نسخه‌های بهتر از خودمان باشد.